Mêrdekî hersa va:

-Cenek ti çi ra hana kena?

Ceneke bêtersîya vera mêrdeyê xwu amê. Çîta xwu çareyê xwu ser ra kerde berz. Çareyê aye ame ortê. Mêrdeyê xwu ra va:

-Ti mi ra seyîn hana vanê; to çi ra ez arda tîya?

Ceneke nêvindetê. Hersbîyayî bî. Çîyo hana heta nika nêbe be. Balê nika çîyo xirab ame be aye sere de. Şima beno ke vanê se be? Na ceneke çi ra hana zaf hersbîyayîya? Ez nika şima rê heme çî kena pede.

Çend serrî vera, ceneke baxçeyê xwu ra şîyê kêyeyê xwu. Heme çî rind be. Hega de heta tarî vindetê. Zaf xebatyayê. Hintî xebat kerdê ke seba înan roj vera nimajê sibaye destpek kerdê.

Ceneke siba ra zaf row îştê we. Nimajê xwu kerdê. Bado xwu eştê teber. Seba awke, sîtîlî kerdê xwu dest. Leze ra şîyê eynî ser. Awke kerdê sîtîlanê xwu û peyser ameyê kêye. Bado ara pitan kerdê hadrê. Pitanê aye rowna ca ra îştê we. Hebê kîber de kay kerdê. Bado dest û rîyê xwu şitê. Maya înan raye raye înan rê ara de hakî û qorme poytê. Zaf kefê înan ameyê ca. Pitanê ceneke panc tenêye bî. Hîrê keynekî, di lajekî.

Rojî rocan dima leze vêretî. Rojekê ceneke sîtîlanê xwu wa şî eynî. Sîtîlê xwu awka kerdî pir. Bîsmîla xwu ante û kewte rayerê kêyî. Hebê ca amê. Jê deje kewt mîyaneyê ceneke. Sîtîlê awke naye ro. Mîyaneyê xwu tepişt. Nişti ro. Rîyê xwu na erdî ser. Tince ver de hunî çend deqeye mende. Rîyê ceneke de dejeyo giran aysayê.

Ceneke tikêye sereyê xwu da we. Nadet kinarê xwu. Balê kes çînêbe. Çimê xwu naye awke ser. Destê xwu kerdî sîtîlî mîyan. Tikêye awka serdine kerde xwu dest û rîyê xwu şit. Araq kewt be ceneke ser. Mîyaneyê ceneke hona dejayê. Balê tikêye bi be şenik. Ceneke erd ra îşte we.

Sîtîlê xwu girewtî xwu dest û kewte rayer. Tikêye rayer ra şî. Feqet nîyeşke ke linga xwu berzo. Sîtîlî aye rê zaf giran ameye. Sîtîlê xwu naye ro. Mîyaneyê xwu kerd raşt. Destê xwu eştî kiştanê xwu. Dejeyo giran rayna kewt mîyaneyê ceneke. Çimê ci bî tarî.

Tikêye zonîyanê xwu sero nişte ro. Ceneke mîyaneyê xwu tepişt. Nika se kerdê? Kerd ke vengê xwu vejo, feqet nîyeşkê ke vengê xwu vejo. Hunî jê deje ame ke çimê ceneke bî lelî. Peynî de veng kewt ci:

-Erê kake! Hela bina kişta mi. Şimaye ça? Bêrê ez merda! Bêrê ez merda!

Hana va û rayna nişte ro. Bîsmîla xwu ante. Xwu de va:

-Ya Rebbê mi! Ez ceneka nêweşa pitîya! Ti mi rê ardim bike. Ez heyranê to bî, ti Allayo şîrînê. Şîrînîya xwu ra tikêye bide mi.

Mendê xwu, kêyan ra çend keynekî vazdayîşa ameye. Baskê ceneke ra tepişt. Înan pers kerd:

-Nîyaj, se be to? Ti ginawa var ro?

Ceneke teqetê ci çînê be ke cuwab bido înan. Keynekan ceneke kerde berze. Kewtî baskanê aye bin. Keynekan sîtîlî zî girewtî û berdî kişta kêyeyê ceneke.

Hedî hedî amêye kiberê ceneke. Nerganan ra şî qatê serî. Kewtî zerreyê kêyî. Keynekan ju dîwane kerde a. Ceneke dîwane sero xwu kerd derg. Ju bettanîya arde. Ante linganê ceneke.

Pitê ceneke deşte ra amêye kêye. Keynekê ceneke zaf xizmet kerd. Xizmeto rind û pak û şite kerd. Xebere weseynê mêrdeyê xwu. Mêrdeyê ceneke ju texsîya embazê xwu wa ame. Ceneke kerde hadre û texsîya berde şar.

Weqto ke resaye şar êre be. Nimajê êrî newe bi be. Raşt şî nêweşxane. Acîlî ver de vindetî. Mêrdeyê ceneke şi zerreyê Acîlî. Tikêye mend pêyser ame. Ju sedya arde. Ceneke sedya sero kerde derg. Sedya tonî kerde, şî zerre. Zerreyê Acîlî de zaf nêweşî bî. Ceneke şermayê. Çîta xwu ante fekê xwu ser. Mêrdeyê xwu ra va:

-Çaketê xwu veje. Bonce mi lingan ser.

Mêrdekî hunî kerd. Ju doxtore amê. Pers kerd:

-Xalê se be to? Çîyê to esto?

Ceneke va:

-Keyna me, heme cayê mi dejeno. Balê ez vana ke ez nêweşa pitîya. No dejeyê pitîyo.

Doxtore ceneke marê kerde. Tahlîlî û fîlm waşt. Netîceyê nînan de ferq kerd ke ceneke nêweşa pitîya. Balê pitî de gan çîno. Uca ra sewq kerde jê rind hekîmî. Ceneke û mêrdeyê ci şî uca. Zerre ra vengê qerayîşê cenekan û pitan ameye. Ceneke uca de ju keyneke ra pers kerd:

-Keyna mi doxtor ceneka ya camerdo? Hemşîra cuwab da ke doxtor camerdo. Ceneke mêrdeyê xwu ra va:

-Hade ma şêre tîya ra. Doxtor camerdo. Ez nêy de pitî nê gena.

Nê qisî ser ra îqna nê bî. Kewtî teber. Tarî be. Şî kêyeyê birayê ceneke. Şewe uca de mendî. Siba de dejeyê ceneke vêret. Nika rindî şenike bî. Mêrdeyê ci va; “Ma şêre jêna doxtore.” Ceneke va:

-“Nê, ma meşêre. Halê mi rindo. Ez pitê xwu nêgena.” Çend rojî ceneke şar de mende. Halê aye nika tikêyna rind be.

Na mesela ser ra çend serrî vêretî. Rojê jê tel ame… Pitê ceneke ra ju xebere ame… Kêye de ju şilîya girane kewte…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?