Reklam

Yâ Resûlallâh

0
Ben Şeyma, insanların kendilerini hayvanlardan ayıran özellik olan akıllarını kullanmayıp doğruyu arama çabası içinde olmadıkları bir dönemde yaşıyorum. Bırak doğruyu aramayı, yaptıkları yanlış davranışların...

Müslümanın Ruh Hali

0
İnsanoğlu oldukça değişik bir yaradılışa sahiptir. İnsan incelendikçe ne kadar ilginç ve mükemmel bir yaradılışa sahip olduğu anlaşılmaktadır. İnsanın diğer mahlûkattan daha...

Lafız ve Mana Bağlamında Kur’ân’ın Nüzûlü

0
Dr. Maşallah TURAN Son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başlayan "Kur'ân vahyinin, lafzen mi yoksa mânen mi vahyedildiği konusu"nun Kur'ân tarafından açıklanmadığı iddiası isabetli...

Beytülmakdis’e Doğru Yolculuk

0
Tarih 24 Kasım 2017… Beytülmakdis'in işgalinin tam 100. Yılında, Allah nasip etti, bizler Mardin'den bir ekiple imkânları zorlayarak Beytülmakdis'i ziyarete gittik. Yıllardır hasretini çektiğimiz,...

İslâmîlik/İslâmcılık Açısından Dîvân Şiiri

0
Günümüzde "İslâmcı ve İslâmî" kavramlarının zaman zaman birbirinin yerine kullanıldığını görülmektedir (İslâmî/İslâmcı basın, dernek vs.). Ancak bu yazıda bu iki kavram arasında bir ayrıma...

Çağdaş İslâm Düşüncesinde Sorunlar ve Arayışlar: el-Attâs’ın İslâmîleşme Teklifi-1

0
Seyyid Muhammed Nakîb el-Attâs (1931-…), Malay dünyasının ve çağdaş İslâm düşüncesinin önde gelen mütefekkirlerinden olup İslâmîleş-tir-me projesinin ilk teorisyenlerinden biridir. el-Attâs'ın İslâmîleştirme teklifi, aslında...

Güncel Meseleler Karşısında Fıkhî Çözümler

0
Gerek ferdî gerekse ictimâî planda olsun Müslümanın hayat tarzı olarak ifade edebileceğimiz fıkhın, Müslümanın içinde bulunduğu çevreden, onun kültüründen, hatta onun içinde yaşadığı zaman...

İslâm Bilim Tarihi ve Biz

0
Yaklaşık olarak 19. yüzyıldan beridir hemen hemen tüm bilim alanlarında İslâm dünyası gerilemeye ve öncü rolünü batı dünyasına bıraktı diyebiliriz. Elbette ki, bunun tarihi,...

Tarihselcilik ve Kur’ân’ı Anlamadaki Çıkmazları

0
Tarihselci yaklaşımın Batı'da 18. Yüzyılla birlikte başladığı söylenir. (1)"Tarihsellik kavramı, ilk defa 1649 yılında Henry More tarafından kullanılmış, daha sonra da E. Bayer ve...

Güncel Problemlere Fıkhî Çözümlerde Usul

0
İlk dönemlerde tüm dinî hükümleri kapsayacak şekilde kullanılan fıkıh kavramı, sonraki dönemlerde içtihadî-amelî hükümleri ifade edecek şekilde anlam daralmasına uğramıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav)...

Kaybolan Hazine Hasankeyf

0
Dicle nehri ile can bulan ve aynı zamanda o nehir ile de sular altında kalacak olan kadim şehir Hasankeyf… Batman il merkezinin 37 km...

Hz. Peygamber’in Nübüvvetine Bir Delil: İsrâ Hadisesi

0
Peygamberlerin davetine muhatap olan toplumlar, onlardan getirdikleri nübüvvet iddiasının ispatını talep etmişlerdir. Peygamberler bu taleplerin karşılığında farklı deliller öne sürmüşlerse de nübüvveti inkâr eden...

Kendilik Kaygısının İfadesi Olarak Yazmak

0
Bir gece vakti sorusudur, yazı yazmanın gerçekte ne anlama geldiğini konuşmak. İnsanın yalnızken bir film şeridi gibi yazdıkları, karaladıkları, itinayla harflere döktükleri ya da...

İslâm Arkeolojisi

0
Bu çalışmamızda arkeolojinin kısa bir tanımı, arkeolojinin kendi içinde hangi alanları içerdiği, İslâm Arkeolojisi'nin tanımı, İslâm Medeniyetine ait buluntuların değerlendirilmesi ve tasnifinde yaşanan sıkıntılara,...

Özgürlükler ve Hakların Çakışmasında Öncelik Problemi

0
Bireysel alandaki özgürlükler ve haklar ile tüzel bir kişilik olarak devletin yetkilerinin karşı karşıya gelmesi durumunda, öncelik hakkının kimde olduğu konusu, zihinleri meşgul eden...