Vewre varayê. Xort heta serê qotî ame be. Çimanê ci qiş nêdîyê. Va ameyê. Nika sêyîn şino. Derî mîyan ra rayer çînê be…

Pêy ra esker ameyê ya na… Nêzanayê. Balê fikr kerdê ke esker nika dima nêbe. Vewre zafe bî. Esker nîyeşkayê ke dima bêro.

Texmînê aye de jê esker merd be. Tifîngê xwu pêyê paştîya xwu ra berd be. Fîşekî xwu ver de sîneyê xwu ser ra ardî bî. Nika tikêyna lingê xwu daye we. Leze kerd ke rew bireso dewa xala xwu.

Tîyaye ra vatê ke Nator. Dereyê Natorî. Serd be. Puk be. Zaf va ameyê. Vewre zaf varayê. Heta zonîyanê xwu şîye pede. Vewre zaf sipî bî.

Peyê qotî ra vengê kutikan ameyê. Binê çeperî ra xortî ju çuwa derge girewte xwu dest. Çuwa ya xwu wa resa qotî ser. Nika tikeyna nezdî be. Dewe aysayê. Balê vengê kutikan û meyan û bizan û pisîngan ameyê.

Qotî ra cer kişta derî ya xwu na pa şi mîyanê derî. Uca ra rayna kişta dewe ra vecîya û şi.

Resa mîyanê dewe. Kes meydan de çînê be. Balê kutikî ameye nezdîyê aye de lawayê. Çuwa ci destê aye de bî. Va “Hoşt! Hoşt!” Çuwa xwu eşte kutikan ser. Kutikî nêramayê. Bado jê kêyî ra jê merdek ame teber.

Aye zî va “Hoşt, hoşt!” Kutikî remaye. Merdek ame xortî hete. Pers kerd: “Keko, ti kamê? Kamî geyrenê heyran?” Xortî va “Ez ameya keyeyê Salîhê Başikî.” Merdekî va ke ti mina be, ma şêre keyeyê Keko Salîhî. Pêyê banan ra resaye keyeyê Salîhî.

Kiberê aye de vindetî. Kes çînê be. Mendê xwu eywane sero jê lajeko qij aysa. Merdekê dewijî pers kerd: Pîyê to ça de ro? Lajekî va pîyê mi keye de nîyo. Kam esto? Lajekî va maya mina keye de. Merdêkî va veyna maya xwu de. No xort vano ez xalzayê şimaya. Ez lajê Xalo Kemalî ya. Nameyê mi Memed o. Lajek kewt zerreyê banî.

Maya xwu ra va lajê Xalo Kemalî ame ta Bursa ra. Nameyê maya lajekî Xeyrîya bî. Hana vatişî ser ra Xeyrîya şaş de mende. Leze ra ame teber de eywana banî ser.

Nadet aywane sero je xort vindeno. Rindî nadet çimanê aye zerre. Xeyalê xwu da aye ser. Dewijî pers kerd, wayê ti nê lajekî sinasnena. No lajekê xalê to Memedî yo? Xeyrîya va ke kekoyê mi no lajek manêno xalê mi Kemalî zincî ra ser.

Pers kerd nimeyê to çîyo? Lajekî va nameyê mi Memed o. Xeyrîya çiman ra hersî ameye war. Eganê xwu kerd virara xwu. Leze ra berd zerreyê banî.

Soba quzîna veşayê. Jê kal koşeyê odeyê pîlî de runişte be. Hoyna şi be. Ode germin be. Soba kinar ra çilayê adirî aysayê. Lingê xwu xortî nika kerdî bî mîyanê leganê germinî mîyan…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?