“Seba Allahî îbadet bike û aye ser o şîrk mekêrê. Seba dayîke û bayîke û merdimê nezdî û hetim û feqîr û cîranê nezdî û cîranê durî, embazê nezdî û bêwahîre û merdimê ke binê mulkê destê raştî de weşîya muamele bikêrê. (Bizanê ke) Allah merdimê maxrurî ra hes nêkeno (Sureya Nîsa: 36).”
Serd be. Heme ca de vewre bî. Puk û va û vewre û serd… Xortî lingê xwu daye bî we. Bale imkanê ci çînêbe. Nika se kerde? Seyîn şîyê dewe? Tikeyna şi vewre ser. Xwu de va: Ez şina. Ez tîya ra înşallah vejîyena! Çende hana xwu de vatiş kerdê, kişta verî ra va ameye. Tikeyna zor dayê xwu… Vera aye je qot ameye. Xortî xwu de va ke eke ez tikeyna israr kena, înşallah ez resena serê qotî. Qot hana tikeyna ame be nezdî. Xwu de duaye kerde: Ya Rebbî, mi re ardimê xwu bierşawe.
Xort wexto ke ame qotî ser banê embazê xwu ayesaye. Banê embazî ame çimanê aye ver. Bale keyfê aye zaf nêsurna. Çokina lojika banî ra qe duyê adirî nêvejiyayê. No rî ra ters kewt xortî zerre. Tikeyna leze kerd ke row bireso banê embazî hete. Qotî ser ra ame binê qotî.
Binê qotî ra awka derî şîyeye. Xort şi awke ser. Bale nîyeşka ke awke ser ra bivêro o vero bîn. Vewre ser ra peyser ame. Tikey peya ame. Nîyetê ci awke ser ra beerzîyo kişta bîne. Vewre ameye heta zonîyanê xortî. Vewre nêvardaye ke lezi ra vazdayîşa bero û awke ser ra bierzîyo kişta bîne.
Xort tikeyna peyser ame. Nika vindert. Nîyet kerd ke vazdayîşa şero û awke ser ra bierzîyo kişta bîne. Zor da be xwu. Vazda û vazda… Vewre mîyan ra zordayîşê xwu wa vazda. Tim lingi eştişti heta zonîyan şîye vewre ro. Bale nêvindert. Xwu de va ez erzîyena kişta bîne. A leze ra xwu da hawa ra. Nika lingê ci erd û vewre ra vejîyaye bî. Çime xwu rajanaye bî. Xwu de hîs kerd ke nika lezi ra ju ray de erzîyaye kişta bîne awke ser ra. Feqet zerrîya aye de je hîsso bêkerem nêzanayîşê xwu ra ame be aye aqil. O wext de xeyalekê ame çimanê aye ver. Awke mîyan de be. Hema orteyê awke de. Nika se kena? Seyîn vecîyena mîyanê awke ra. Awka lêle nêbî. Awka zilale… Awka pake… Nê hîss û fikrî peroyî ju ray de ameye aql û zerrîya xortî…
Awke… Awka serdini… Awka cemedîyayî… Awka bêmerhemete… Hintaye serdini awke bena? Xort awke mîyan de be. Nêeşka ke bierzîyo kişta bîne. Vewre nêvarda be. Heta zonîyanê xwu xort şi be tiro. Vewra sipî û pake û rindi.
Ya nika? Nika awke mîyan de be. Vewre çante rindi bî. Serdini nêbî. Germini bî. Vewre merdimî kena xwu virare. Merdimî muhafeze kena. Feqet awke hunî nîya… Awke… Awke hunî nîya!.. Awke merdimî gena xwu virare. Awke merdimî xeniqnena… Awke xorîya… Awke serdina. Awke bêmerhemeta…
Xort nika raşti ra awke mîyan de be. Ju ray de je çîyo serdin kewt mîyane xortî. Çîyo serdin… Feqet vireynî de awke germine bî. Teberê awke serdin be. Ti seyîn xwu kena awke mîyan ti bena germin. Bale çante bimane bedenê to beno serdin. Zerre û teberê awke maneno yewbînî.
Xort awke ra mizmihalî bi be. Nika heme cayê ci bibe hî. Nika se kena? Awke ra vecîya. Heme ca hî be. Çamurî grewte bî heme caye. Xortî vewre ser ra lingê xwu daye we. Leze kerd. Leze kerd ke row bireso banê embazê xwu. Awke xortî ra rişyaye… Rayerê banî tan mend be. Ame be nezdî. Tikeyna eke şero reseno berê banê xortî. Serd be. Va ameyê… Her va ameyîş de lerzayîşê xortî tikeyna bîyê pîl.
Embazê xortî… Embazo verîn. Qijikî bî. Qijî bî. Embazîna înan embazîna rindi bî. Seba yewbînanê xwu, înan çî nêkerdê ke? Înan yewbînanê xwu ra zaf hes kerde. Ame xortî vîrî, rojekê je kutik ame be aye ser. Embazê aye zaf nêtersa be. Bale, xwu zaf tersa be. Tersê xwu ra erzîya be je desî ser. Uya zaf pawit be. Bado embazê aye ame be. Je destê aye de kerra bî, aye bîne de ju çuwa bî. Kutikî vengo xirab vetbe. Bale embazê aye nêtersa be. Şi kutikî ser. Nêtersaye be. Kutikî kerd ke bierzîyo embazî ser. Bale çuwa xwu hunî xwu ser o tadebî, kutikî cesaret nêkerd ke bero embazî ser. Kutikî linganê xwu ser ra peyser şi be. Bale peyser şîyayîş de ju ray de kutik erzîya be embazî ser. Gazî kerd be. Nika no gazê kutikî, baske aye de ayseya be. Çend rojî tepeya embazê xortî bi be nêweş. Aye na nêweşînî ra zaf ant be. No rî ra nêweş mende be…
Na mesela ame bî xortî aqil. Nika berê banî hete be. Ber kerd a. Berî vengo mijiqîyaye vet be. Ber kerd a. Bale kes mîyanê banî de çînebe. Embazê xortî ça be. Odeyê banî peroyî mare kerdî. Feqet kes zerre de çîne be. Nika embaz şi be ça?
Taqayanê banî ra teber mare kerd. Peyê banîya xortî vewre sero reça hîre merdiman dî be. Zerreyê xortî bi hunik. Bi şenik… Şikrê Homaye kerd.
Ame zerreyê maxe. Sobaya tenikeyîne ronayî bî. Serê soba kerd a. Bale mîyan de kolî çînê bî. Şi teber. Tikeye aca naca de geyra ta. Çend kolîyê soba û çend çarî kewtî çimanê aye.
Kolî grewtî xwu dest û ame zerre. Tebera va tikeyna hukmê xwu kerd be zede. Kolî û çarî kerdî soba mîyan. Binê soba ra çend rîpelî kaxit grewt destê xwu zerre. Kîrbîte!.. Ya Rebbê mi ti mi re ardim bikere. Mi re adir lazimo. Kîbrîte çîna!..
Mîyanê banî de kîrbîte geyra. Dezgî sero, mîyanê dolaban de, mîyanê qutîyan de heme ca de kîrbîte geyra, bale nêdî.
Teber zaf serd be. Awke panceyanê xortîra rijyaye war. Kes çînê be. Tebera va û vewre bî be zêdî.
Kîrbîte binê soba de bî…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?